Våra uppdrag

Vår ambition är att vara en nyckelmedarbetare i de projekt där vi är engagerade. För att uppnå detta har vi en gedigen erfarenhet att falla tillbaks på.


Företagsprofil

Historik


Företagsprofil

Tommy Olsson har över 30 års erfarenhet av ingenjörsgeologiskt och hydrogeologiskt arbete. Huvuddelen av verksamheten har skett inom företaget Uppsala GeosystemAB/Golder Associates AB där han var med och bildade företaget 1984 och fungerade som dess VD till 1992. Han har även ett förflutet vid Vattenfall, K-Konsult och Sveriges geologiska undersökning, den sista tiden som avdelningsdirektör och chef för SGUs grundvattensektion innan företagsbildningen 1984 (mer om Geosystem finns under rubriken historik nedan).

Han har arbetat med projekt både i Sverige och utomlands; i övriga Europa, Mellanöstern, Sydostasien, södra Afrika, Nya Zealand, Nordamerika och Latinamerika. Arbetet har främst varit inriktat på grundvattenfrågor i samband med större anläggnings- och byggprojekt, exempelvis Vägverkets vägtunnlar i Stockholm, järnvägstunnlar och olika energiprojekt. Han har dessutom arbetat med Forsknings- och utvecklingsprojekt för Vattenfall och Svensk Kärnbränslehantering AB. Dr Olsson har arbetat med grundvatten i både berg och jord avseende byggnadstekniska effekter, vattenförsörjning, miljöfrågor samt övriga konsekvens- och riskbedömningar.

Under de senaste åren har arbetet mer och mer kommit att handla om entrprenadbesiktningar för större och mindre anläggningsprojekt.

Förutom Tommy finns idag två ytterligare medarbetare i företaget; Harry Nee som ingenjör och besiktningsman för Norsborgsdepån samt Kanjana Hongleela som fungerar som assistent och framför allt hjälper Tommy i olika projekt.

Tommy Olsson, VD
Tommy Olsson, VD
Harry Nee, Besiktningsman Norsborgsdepån
Harry Nee, Besiktningsman Norsborgsdepån
Kanjana Hongleela, Assistent
Kanjana Hongleela, Assistent

[Upp]


Historik

Logo: Golder Geosystem AB

Uppsala Geosystem AB bildades vid halvårsskiftet 1984 när Tommy Olsson tillsammans med Carl-Lennart (Charlie) Axelsson och Lennart Karlqvist lämnade Sveriges geologiska undersökning (SGU). Tommy slutade sin anställning som avdelningsdirektör och chef för Grundvattensektionen per den 1 augusti och Lennart och Charlie slutade senare under hösten. Från början hade vi inget kontor utan arbetade hemifrån. De uppdragsgivare vi hade från början var främst Vattenfall, Naturvårdsverket, Boliden och SKB.

Det första kontoret bestod av två lektionssalar i Försvarets Läroverk i Uppsala som nu var nedlagt och där de första företagen etablerades inom vad som senare skulle utvecklas till Uppsala Science Park. Vi fick ganska snabbt två större internationella projekt, ett i Kerala, Indien för KTH:s u-landsenhet och ett i Yangzhe-floden, Kina för SwedPower. Båda projekten omfattade teknikutbyte och vi skulle ha både indiska och kinesiska medarbetare stationerade hos oss. Detta ledde till att våra lokaler var för små och ingen expansionsmöjlighet fanns där vi nu satt.

Vi letade därför efter andra lokaler och kom så småningom över en tvåplansvilla på Bergagatan i Uppsala som blev vår nästa anhalt. Där hade vi tänkt bli kvar under en längre tid, men andra saker kom i vägen.

Under 1987/88 letade Golder Associates Inc (USA) efter hydrogeologer för att bemanna ett projekt inom det kristallina programmet för radioaktivt avfall i USA. Tommy blev kontaktad av Golder och reste över till Seattle för att diskutera olika former av samarbete. När det visade sig att Tommy satt som VD för ett mindre konsultföretag i Sverige inleddes diskussioner om ett samgående vilket sedan skedde hösten 1988.

Samgåendet med Golder innebar att Golder tillsammans med Geosystems ägare bildade ett nytt gemensamt företag som kom att heta Svenska Golder Associates Geosystem AB som senare kortades till Golder Geosystem AB.


      Slutförda förhandlingar vid kontoret på Bergagatan (stående Lennart Karlqvist, John Seychuk och Charlie Axelsson,
      sittande David Pentz och Tommy Olsson).

Slutförda förhandlingar vid kontoret på Bergagatan (stående Lennart Karlqvist, John Seychuk och Charlie Axelsson, sittande David Pentz och Tommy Olsson).

Som en del av överenskommelsen avvecklades Uppsala Geosystem AB, fastigheten och andra tillgångar såldes och det nybildade bolaget flyttade till nya lokaler på Björkgatan i Uppsala.

Under 1990 talet utvecklades företaget vidare. Tommy avgick som VD. Företagsnamnet ändrades till Golder Associates AB.

[Upp]