NÅGRA AKTUELLA PROJEKT

Citybanan Stockholm

Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. När Citybanan är klar 2017 fördubblas spårkapaciteten i Stockholm och alla tåg kan gå tätare och punktligare.

Förseningar och trängsel i tågtrafiken beror på att dagens järnvägsspår söder om Stockholm Central inte räcker till. Idag samsas all tågtrafik - pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg på två spår.

När Citybanan är klar 2017 får pendeltågen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Övrig tågtrafik fortsätter på de nuvarande spåren. Med detta fördubblas spårkapaciteten och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Byten går smidigare tack vare de nya stationernas närhet till buss och tunnelbana. Trafikverket bygger Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL.

För Projekt Citybanan fungerar Tommy Olsson som besiktningsman.

Citybanan

 

Norra Länken

Norra länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt. En del av länken, ca 1 km, togs i trafik redan 1991. Den sträcka som nu byggs, ca 4 km, går huvudsakligen i tunnlar. Norra länken beräknas öppna för trafik 2015.

Norra länken sträcker sig mellan Karlberg och Värtan och har en anslutning till Roslagsvägen vid Universitetet. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden kommer den att bilda ett centralt beläget och sammanhängande trafikledssystem. Eftersom länken huvudsakligen går i tunnlar påverkas stadsbilden inte nämnvärt. Norra länken är en trafikled av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen, landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland.

I detta projekt är Tommy Biträdande besiktningsman för bergarbetena.

Dragning av Norra Länken

E4, Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. Idag finns bara en större väg när du ska passera staden eller ta dig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, rakt genom Stockholm. Transportsystemet i regionen är sårbart på grund av att det bara finns en nord-sydlig förbindelse. Förbifart Stockholm binder samman de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel.

Projekteringen pågår för närvarande intensivt. Vissa större entreprenader är upphandlade och andra står på tur. Byggarbetsplatserna förbereds genom att bland annat dra fram vatten, el och väg. Därefter startar bygget av arbetstunnlar, tillfälliga hamnanläggningar, huvudtunnlar och trafikplatser.

Genom att Förbifart Stockholm i huvudsak går i tunnel påverkas stads- och landskapskaraktären så lite som möjligt. Främst märks leden vid de sex trafikplatserna där Förbifart Stockholms tunnlar ansluter till befintligt vägnät på ytan. Två större trafikplatser byggs i anslutning till befintlig E4 vid Kungens kurva och i Häggvik. Däremellan ska förbifarten ansluta mot väg 261, Ekerövägen på Lovön, till väg 275, Bergslagsvägen i Vinsta och E18 i Hjulsta. 

För E4 Förbifart Stockholm fungerar Tommy Olsson som huvudbesiktningsman.

Illustration av trafikplats 'Kungens Kurva', © Trafikverket

Illustration av trafikplats 'Kungens Kurva', © Trafikverket